Μελισσοκομία

Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (ΔΟ) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένες από το ΥΠΑΑΤ, που έχουν ως μέλη συλλογικούς φορείς των διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων από όλα ή ορισμένα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας του ίδιου προϊόντος. Σκοπός τους είναι η επεξεργασία πολιτικών, με τη σύναψη διεπαγγελματικών συμφωνιών, που γίνονται αποδεκτές από την πολιτεία, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μελών τους, η βελτίωση της απόδοσης στην εφοδιαστική αλυσίδα και η επίλυση συλλογικών προβλημάτων των μελών τους, εφόσον δεν αντιβαίνουν στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Με βάση τα παραπάνω, οι ΔΟ έρχονται να καλύψουν το πεδίο της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους επαγγελματικούς κλάδους της αλυσίδας από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Όσο περισσότερα επαγγέλματα συμμετέχουν οργανωμένα, ίσως τόσο καλύτερα, αλλά με την απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής του κλάδου της παραγωγής, των κτηνοτρόφων στην περίπτωση του κρέατος, με τη μορφή της θεσμοθετημένης αντιπροσώπευσής τους.

Το θεσμικό πλαίσιο των διεπαγγελματικών οργανώσεων ακολουθεί ορισμένες αρχές που έχουν αναγνωριστεί ως απαραίτητες για την επιτυχία των στόχων τους. Συγκεκριμένα:

Έχουν ως μέλη οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν οικονομικές δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας του τομέα τους και όχι φυσικά πρόσωπα. Κάθε οργάνωση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική (30% τουλάχιστον) του αντίστοιχου κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπάρχει ισότητα στην εκπροσώπηση μεταξύ των επαγγελματικών φορέων της οργάνωσης και όλοι εκπροσωπούνται με ίδιο αριθμό ψήφων.

Οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς η ΔΟ, ενεργώντας για λογαριασμό όλων των μελών της, επιδιώκει τη βέλτιστη λύση και την άρση των αντιθέσεων σε θέματα που αγγίζουν περισσότερα από ένα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναλαμβάνοντας ρόλο διαπραγματευτή/διαιτητή μεταξύ των κλάδων.