Γενικά,  Εκπαίδευση,  Μελισσοκομία

Μελισσοκομικό βιβλιάριο δικαιολογητικά

Διαδικασία:
1. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση
2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

A. ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ1. Αίτηση-Δήλωση, (ΑΟΚ-08) εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιων μας από τον αιτούντα).
3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
4. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.
5. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Εάν στην περιοχή μόνιμης κατοικίας του μελισσοκόμου δεν υπάρχει Μελισσοκομικός ή Αγροτικός Σύλλογος, τότε αυτό δηλώνεται από τον μελισσοκόμο στην προαναφερθείσα Δήλωση του Ν.1599/86.

B. ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
1. Τα 1,2 και 3 της προηγούμενης περίπτωσης. (Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται και ο Κωδικός Αριθμός του παλαιού Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου)
2. Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών από την Υπηρεσία μας, χορηγείται στους Μελισσοκόμους ο Κωδικός τους Αριθμός. 8.2.

2ο Στάδιο: Επιτόπιος Έλεγχος

Διαδικασία:
1. Ο ενδιαφερόμενος πυροσφραγίζει και υποβάλλει Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Επιτόπιου Ελέγχου για τη Διαπίστωση Σήμανσης των Κυψελών (βλ. σχετικό λήμμα) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ
2. Διενεργείται Επιτόπιος Έλεγχος
3. Εκδίδεται η Βεβαίωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Α. ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ 1. Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήμανσης των κυψελών τους.
Β. ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
1. Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήμανσης των κυψελών τους.
2. Το παλαιό Μελισσοκομικό τους Βιβλιάριο θεωρείται ή κατατίθεται για έκδοση νέου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που το είχε εκδώσει.
dikaiologitika.gr